Edukacja włączająca / integracja

Klasy w naszej szkole są w większości klasami integracyjnymi. Na co dzień nasi uczniowie współpracują ze sobą, uczą się tolerancji i akceptacji. Obok nauczyciela prowadzącego w klasie jest zawsze nauczyciel wspomagający, gotowy wesprzeć każdego ucznia, gdy zajdzie taka potrzeba.


Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują od nas wszechstronną pomoc, zarówno edukacyjną jak i terapeutyczną. Nasi specjaliści:-  psychologowie, logopedzi, pedagodzy, terapeuci, każdego dnia dbają o to by dzieci otrzymywały wsparcie zgodne z ich potrzebami i możliwościami.


W ramach zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zapewniamy uczniom z orzeczeniem:
-  terapię pedagogiczną
-  terapię zajęciową
-  zajęcia z logopedą, neurologopedą lub neurologopedą
-  zajęcia z psychologiem
-  socjoterapię
-  trening umiejętności społecznych
-  Integrację Sensoryczną
-  zajęcia z surdopedagogiem


Wśród metod stosowanych przez naszych specjalistów znajdują się:
-  stosowana analiza zachowania
-  trening umiejętności społecznych
-  integracja sensoryczna
-  symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania
-  metoda dobrego startu
-  metoda W. Sherborne
-  metoda Werbo- Tonalna
-  metoda „Kids Skills” dr Bena Furmana
-  bajkoterapia kliniczna
-  elementy psychoterapii poznawczo- behawioralnej
-  terapia ręki
-  terapia Neurorozwojowa NDT- Bobath
-  kinezjologia edukacyjna wg Paula Dennisona