<--Cojnij do: Szkoła podstawowa -->

Rewalidacja

Co to jest rewalidacja?

Jest ona procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniając wiedzę teoretyczną i działania skierowane na daną osobę oraz usprawnianiem zaburzonych funkcji.

Od czego zależy rodzaj zajęć ? 

Rodzaj zajęć jest uwarunkowany zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynika z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, dokonywanej w ośrodku przez zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów. W zależności od stwierdzonych potrzeb uczeń otrzymuje skierowaną indywidualnie na niego pomoc.

Rewalidację możemy podzielić na :

 • Indywidualną ( nauczyciel – uczeń )
 • Grupową ( nauczyciel – kilkoro uczniów )

Jaki jest cel zajęć ?

 • wyrównywanie braków edukacyjnych i kompensowanie zaburzonych funkcji
 • doskonalenie motoryki małej ( terapia ręki )
 • ćwiczenie pamięci, spostrzegania, uwagi, myślenia logicznego, koordynacji wzrokowo- ruchowej i słuchowo- ruchowej oraz inne działania o charakterze terapeutycznym dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Najważniejszym  celem jaki sobie stawiamy jest wyłonienie mocnych stron dziecka oraz szukanie tego co w nim najlepsze.

O tym musimy pamiętać, że każdy cel zajęć dostosowujemy do każdego dziecka indywidualnie do jego potrzeb, chęci i dyspozycji  danego dnia.

Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych.

 • maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
 • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
 • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
 • dynamizowanie rozwoju

Zasady oddziaływań rewalidacyjnych:

 1. Zasada akceptacji – stosując tę zasadę mamy na względzie potrzebę bezpieczeństwa dziecka, uznanie jego wartości, poczucia godności, szacunku, przynależności;
 2.  Zasada pomocy – obliguje do takiego organizowania warsztatu pracy, metod, aby dopomóc dziecku w realizacji potrzeby nabywania nowych wiadomości i umiejętności;
 3.  Zasada indywidualizacji – polega na dostosowaniu treści, metod, środków i organizacji i nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka;
 4.  Zasada terapii pedagogicznej – mając na uwadze tę zasadę powinniśmy dbać o eliminowanie poczucia lęku, niepewności, dążyć do harmonijnego rozwoju dziecka, kształtować właściwą motywację dziecka w podejmowaniu dalszych wysiłków w nabywaniu wiadomości i umiejętności;
 5. Zasada współdziałania z rodziną – to wspólne uzgodnione działania domu , szkoły, innych placówek współpracujących, aby wspomagać każdy wysiłek dziecka istotnych dla jego rozwoju

Najważniejsze dla nas nauczycieli jest dostosowanie do każdego z dzieci planu pracy i metod jakimi się posługujemy i co najważniejsze ustalenie celów jakie sobie stawiamy do dalszej pracy. Każdy zrealizowany cel pociąga za sobą kolejny do zrealizowania.

 

Marlena Mioduna

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.