<--Cojnij do: Szkoła podstawowa -->

Edukacja wczesnoszkolna – metody nauczania

Nauczanie początkowe jest szczególnie ważnym etapem w rozwoju dziecka, ponieważ łączy w sobie procesy nauczania, uczenia się i wychowania. Głównym jego celem jest wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci oraz przygotowanie ich do systematycznej nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Środkiem realizacji tego celu jest nowoczesne kształcenie, zmierzające do rozwijania dyspozycji intelektualnych i rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci oraz dążące do pobudzania zainteresowań, tworzenia dogodnych warunków do podejmowania działań kreatywnych, zaznajamiania z systemem akceptowanych społecznie wartości i kształtowania przekonań o potrzebie przestrzegania ich we własnym postępowaniu.  Nauczyciel wzmacnia działalność dzieci, wpływa na motywację uczenia, organizuje różne sytuacje dydaktyczne, umiejętnie dobiera metody przekazywania wiadomości.

Edukacja dzieci we wczesnych latach ich życia jest bardzo ważna, ponieważ w tym okresie dzieci najszybciej się rozwijają i przyswajają duże porcje wiedzy.

Nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj lekcji bez wykorzystania aktywnych i nowoczesnych metod nauczania. Ułatwiają one przekazywanie wiedzy w ciekawy sposób, uczą twórczego rozwiązywania problemów, rozbudzają zainteresowania dzieci oraz umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń, w tym także interpersonalnych. Nie bez znaczenia dla procesu uczenia się jest także emocjonalne zaangażowanie uczniów. Dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, jeśli są zainteresowane danym przedmiotem i rozumieją wynikające z tego korzyści. Stąd też na swoich lekcjach kładę nacisk na to, by jak  najczęściej korzystać z metod aktywizujących. Ponadto, muszę także zaznaczyć, że pracuję na co dzień zgodnie z zasadami Oceniania Kształtującego, wykorzystując znaczną większość jego elementów.

Projekty, plakaty, prezentacje

W swojej klasie na edukacji wczesnoszkolnej zajęcia edukacyjne łączę z grami edukacyjnymi ułatwiającymi opanowanie realizowanego materiału a zajęcia są znacznie ciekawsze gdy urozmaicam je tematycznymi filmikami i animacjami. By uczniowie utrwalili materiał daję im możliwość samodzielnej pracy, którą mogą podzielić się z innymi przygotowując prezentacje multimedialne, plakaty czy lapbooki.

Ćwiczenia praktyczne

W metodzie tej dominuje stosowanie wiedzy w rozwiązywaniu zadań praktycznych. Samodzielne wykonanie zadania lub rozwiązanie problemu daje możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu. Metoda ta wymaga od uczniów korzystania z wiedzy zarówno w sytuacjach typowych, jak rzadko spotykanych. Nabywają oni dzięki temu umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów oraz samodzielnego myślenia. Zajęcia praktyczne są formą aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości, pełniącą również funkcje wychowawcze. Zdobywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie jest jednym z najefektywniejszych sposobów uczenia się.

Gry dydaktyczne

Gry dydaktyczne, łącząc w sobie elementy zabawy, nauki i zdrowego współzawodnictwa, są atrakcyjnym uzupełnieniem treści merytorycznych. Zadania w grze dydaktycznej sprawdzają także umiejętność wykorzystania wiadomości w praktycznym rozwiązywaniu problemu, jakim jest sytuacja w grze. Zaletą tej metody jest możliwość regulowania stopnia jej trudności, co pozwala na jej stosowanie zarówno z uczniami bardziej, jak i mniej zdolnymi.

Ćwiczenia terenowe

Zajęcia w terenie pomagają zrozumieć istniejące w otaczającym środowisku zależności oraz umożliwiają sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu. Rozwijają one pomysłowość, inwencję twórczą i samodzielność uczniów. Ułatwiają przebieg procesów poznawczych; integrują informacje z różnych dziedzin nauki oraz wdrażają do pracy zespołowej. Podczas zajęć w terenie możemy zwrócić uwagę na pozytywny i negatywny wpływ człowieka na środowisko. Stąd też, stanowią one także ważny element w kształtowaniu świadomości ekologicznej wśród uczniów. Zajęcia terenowe mają więc dla nich ogromne znaczenie dydaktyczne, poznawcze i emocjonalne. Na zajęciach z edukacji matematycznej podczas zajęć związanych z obliczeniami pieniężnymi i układaniem zadań z treścią, wychodzimy na zakupy, aby uczniowie w praktyce zobaczyli potrzebę szacowania i wykorzystali zdobytą wiedzę w życiu codziennym.

Eksperymenty i doświadczenia

Do przeprowadzenia eksperymentu wystarczą zazwyczaj bardzo proste pomoce i materiały, będące w wyposażeniu każdej kuchni. Samodzielne przeprowadzenie nawet bardzo prostego eksperymentu dostarcza uczniom wielu pozytywnych doznań związanych z odkrywaniem czegoś nowego, nieznanego..Możliwie często zachęcam uczniów do samodzielnych obserwacji i wyciągania wniosków. Na lekcjach z edukacji przyrodniczej powinni oni wykonywać jak najwięcej prostych i ciekawych eksperymentów, możliwych do powtórzenia w domu. Stosowanie tej metody kształtuje umiejętność wyciągania wniosków, doszukiwania się związków przyczynowo-skutkowych oraz kształtuje postawę ucznia-badacza przyrody. Eksperyment daje możliwość urozmaicenia lekcji, pobudza intelektualnie, sprzyja wszechstronnemu rozwojowi oraz integracji uczniów.

„POWIEDZ, A ZAPOMNĘ POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM
POZWÓL WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM” – przysłowie chińskie

Proces szkolnego nauczania nie opiera się jedynie na wysiłkach i przekazywaniu wiedzy przez nauczyciela.

Nie ma jednej słusznej i dobrej,  skutecznej metody nauczania!

Eklektyzm, ( metoda współczesna )  a więc łączenie elementów i technik pochodzących z różnych metod ma wpływ skuteczność  i atrakcyjność tegoż nauczania.

Dlaczego metody aktywne są korzystne dla ucznia?

  • Uczeń widzi swój wkład pracy, jego praca jest oceniana w samoocenie i przez grupę.
  • Uczeń pracuje w zespole, uczy się współdziałania, brania i udzielania pomocy, współodpowiedzialności za pracę grupy.
  • Uczeń zgłasza się i wykonuje zadania, w których jest najmocniejszy i osiąga sukcesy.
  • Uczeń lepiej przyswaja sobie wiadomości i umiejętności.

Dlaczego metody aktywne są korzystne dla nauczyciela?

Nauczyciel ma możliwość:

  • obserwacji ucznia w procesie uczenia się i lepszego jego poznania,
  • przyczynia się to do indywidualizacji wymagań,

poznania pozycji ucznia w klasie i ma możliwość ingerencji w celu polepszenia kontaktów między uczniami.
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.